افتتاح بخش قابل توجهی از پروژه های راه سازی سمنان در سالجاری