پدربزرگم عاشق بودن کنار مردم بود/ یک خاطره بد هم از او نداریم