جشنواره استانی «مطبوعات و رسانه های دفاع مقدس» برگزار می شود