سیاستمداران سابق اروپا خواهان تغییر رویه در تعامل با رژیم صهیونیستی شدند