مسابقات منطقه ای والیبال بانوان کارکنان بهزیستی شمالغرب ایران در زنجان آغاز شد