تجمع روحانیون کرمانشاه در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر