نماینده مجلس بر اجرای مصوبات سفر رییس جمهوری به خراسان جنوبی تاکید کرد