هاشمی: ثبت رکود احداث مسکن در بهزیستی/کارگری: حمایت خیرین از معلولان بی بضاعت