رویارویی با نمایندگان عربستان را سیاسی کرده اند/ به ما ربطی ندارد نفتی ها پول ندارند پرواز چارتر بگیر