آمريکا براي راضي کردن متحدان منطقه اي خود به فرافکني رو آورده است