ماه رجب فرصت آمادگی برای ورود به ماه رمضان است/ شکر نعمت رجب