در مذاکرات هسته‌ای رسانه‌ها و دستگاه دیپلماسی هماهنگ نبودند