دختران فوتبالیست نوجوان با چین ، کره جنوبی و تایلند هم گروه شدند