نمود کمرنگ پژوهشهای علمی در ارتقای زندگی مردم چهارمحال و بختیاری