شاهنامه تلفیقی از آموزه های دینی اسلام و منش های نیکوی ایرانی است