تصاویر/ داعش از “خط کش” برای قصاص دو جوان استفاده کرد