امام جمعه موقت قم: اعدام شیخ نمر بهای سنگینی برای آل سعود دارد