همدلی و همزبانی در فعالیت‌های قرآنی بانوان بروز و ظهور پیدا کند