۴۰ هزار لرستانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند