انس با قرآن جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی مصون می‌کند