دولت در جهت وحدت بین اقوام ، مذاهب و صاحبان اندیشه الهی تلاش می‌کند