گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها