تیم دختران ایران حریفان خود را در رقابتهای قهرمانی زیر 19 سال آسیا شناخت