فرمایشات رهبر معظم انقلاب نصب العین مسئولان حوزه سلامت کشور است