اگر آیت الله نمر اعدام شود به سرنوشت دیگر حاکمان منطقه دچار خواهید شد