سمندر: با شکست راه آهن به بازیکنان گسترش پاداش ویژه می‌دهیم