بیانیه حوزه های علمیه اردبیل در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر