کتاب‌های «سمت» در تمامی دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شود