آخر هفته با فیلـم تلویزیون؛اریک بانا درگیر با «حلقه سیاه»