جذب بیسوادان در مراکز آموزشی 16 درصد رشد داشته است