لبنیات دوباره گران نمی‌شود/ جلسه دولتی‌ها بدون نتیجه بود