چرا آمانو درخواست بازرسی از تأسیسات نظامی آمریکا ندارد؟