آژانس بین المللی انرژی: مازاد عرضه نفت در بازارها تشدید می شود