تشکیل یک وزارتخانه ضرورت ندارد/نباید به جای شام و ناهار به دنبال آفتابه و لگن رفت