ماشین بدون راننده گوگل هم تصادف می کند اما در هیچکدام مقصر نیست !