فیلم/ بازیکنان آژاکس همراه مادران خود به زمین رفتند