هدف اصلی سوداگران مواد مخدر نوجوانان و جوانان به ویژه دانشجویان است