اصول سیاسی حضرت کاظم(ع) در برابر جبهه خودی / امام از سوءظن به افراد و دشمن سازی فرضی پرهیز می کرد