افتتاح بیست و پنجمین پایگاه جاده‌ای اورژانس کرمانشاه