افزایش مالیات فعالان اقتصادی موجب تعمیق رکود اقتصادی می‌شود