دانشگاه و مدرسه کارکرد خود در بهبود اوضاع اجتماعی را از دست دادند