آخرین وضعیت مصدومیت شاگردان برانکو/محل اردوی پرسپولیس مشخص شد