حداقل دو صندوق زمین و ساختمان در استانها تشکیل می شود