پنج هزار و ۶۰۰ نفرتا پایان سال جاری حافظ قرآن می شوند