عامل بودن رمز موفقیت وعاظ است / کسبِ درآمد از منبر، نیت اصلی خطبا نباشد