حضور رهبر انقلاب و گفتار پدرانه ایشان، خستگی از تن مسئولین نمایشگاه کتاب به در برد