140 میلیارد ریال به ساخت مساجد، حسینیه ها و خانم عالم در روستاهای خراسان رضوی اختصاص یافت