رونمایی از دو هزارمین کتاب علوم انسانی متناسب با محیط فرهنگی کشور