اوباما درصدد انحراف تمرکز اعراب از ایران به سمت داعش