توافقات جدید تهران- بغداد؛ اعزام کارگران ایرانی به عراق